Informatie MR
De Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit drie ouders en drie teamleden, bespreekt een aantal keren per jaar de gang van zaken op school. Over een aantal zaken binnen de school heeft de MR uit hoofde van het MR-reglement advies- of instemmingsrecht, bijvoorbeeld de vakantieregeling en de benoeming van personeel. Verder komen tijdens de vergaderingen allerlei onderwerpen aan de orde die voor kinderen, ouders of leerkrachten van belang zijn.  Aan het begin van het schooljaar tijdens de informatieavond geeft de MR uitleg over haar activiteiten tijdens het afgelopen schooljaar.
De huidige leden van de Medezeggenschapsraad zijn:
 
 • Oudergeleding:   Kevin van der Sluis  (voorzitter),  Miranda Pirkovski,   Wai-Chong Evink
 • Personeelsgeleding:  Geert Kroek, Connie van Beek, Chris van Spengen

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn voor alle ouders toegankelijk. De notulen van deze vergaderingen kunt u HIER lezen.


Wat is de Medezeggenschapsraad?
Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
In de MR van onze school zitten drie vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en drie vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding).

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht.
Plannen waar de MR zich elk jaar mee bezig houdt:
 • Directiestatuut
 • Arbo-jaarplan
 • Schoolbudget
 • Onderhoudsplan
 • Integraal personeelsbeleid
 • Zorgplan
 • Inzet zorgformatie
 • Nascholingsplan
 • Formatieplan
 • Schoolgids
 • Schoolplan
 • Veiligheid op school
Verder wordt de MR betrokken bij het aanstellen van nieuwe leerkrachten of een nieuwe directeur.

Ouders en de MR:
Voor de ouders van de schoolgaande kinderen moet de MR een aanspreekbaar én bereikbaar orgaan zijn. Ouders kunnen daarom rond de vergaderdata de agenda en notulen lezen op de prikborden van het schoolgebouw. Ook in de 'Uit de school geklapt' vermeldt de MR regelmatig haar items. Ouders zijn tevens van harte welkom om MR- vergaderingen bij te wonen. Zo kan men rechtstreeks melding maken van vragen, opmerkingen en eventuele punten van zorg. Tevens zijn team- en ouderleden te allen tijde aanspreekbaar voor ouders.

Hoe kom je in de MR?
De oudergeleding van de MR is vastgesteld voor 3 jaren en is momenteel volledig.  Aan het eind  van deze periode zal bekeken worden, welke leden aftredend zijn. Iedereen die enthousiast is en zich medeverantwoordelijk voelt voor het beleid van school en kind, kan zich dan aanmelden. Als er meerdere kandidaten zijn, zal er een stemming plaatsvinden begin september. Indien er geen aanmeldingen zijn, gaan MR-leden zelf op zoek naar nieuwe leden. Na drie jaren zitting kun je je plek in de MR weer afstaan, hoewel er de mogelijkheid is om je voor nog een termijn van drie jaar herkiesbaar te stellen.